מדיניות פרטיות
[עודכן לאחרונה 19 בנובמבר, 2020]
 
כללי אנחנו, בחברת עלונים הפצה דפוס ולוגיסטיקה בע”מ, ח.פ. 515322857 (“החברה“) המפעילה את האתר www.linepharm.co.il   (“האתר“), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר (“מידע אישי“), באופן המפורט במדיניות פרטיות זו (“מדיניות פרטיות“). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע (“המידע“, לרבות, אך לא רק, המידע האישי) הנאסף על-ידנו, כאשר אתה עושה שימוש באתר ובמהלך רכישת המוצרים המוצעים בו (“מוצרים“), מדוע אנו אוספים את המידע הנ”ל וכיצד אנו משתמשים בו.
מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר (“תנאי השימוש“) והיא חלה על כל שימוש ו/או צפייה באתר בין אם באמצעות מחשב, מכשיר סלולארי או כל אמצעי אחר. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של מדיניות הפרטיות.
האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.
 
איסוף מידע לצורך שימוש באתר ורכישת המוצרים הנך נדרש למסור לחברה מספר פרטים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע, הגישה לאתר ו/או קבלת השירותים (לרבות רכישת המוצרים) כולם או חלקם, עשויים להיפגע.
השימוש במידע ייעשה לצרכי אספקת המוצרים וצרכי החברה, כמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות החברה ומטרותיה, לרבות לצורך שירותי דיוור ישיר.
 
מידע אישי במעמד הרישום לאתר, או בעת רכישת המוצרים, תתבקש לספק פרטי מידע אישי הכוללים את שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הזהות שלך, דרכי התקשרות עמך ופרטי כרטיס האשראי עמו תרכוש את המוצרים המוצעים באתר.
החברה ו/או מי מטעמה תאסוף מידע ביחס לכל משתמש בדבר פרטים הקשורים לפעילותו באתר, לרבות, אך מבלי למעט, כתובות IP, מועד ושעת הגישה לאתר, דפי האתר אליהם גלש המשתמש, דו”חות של תקלות טכניות והדפדפן בו נעשה שימוש. החברה ו/או מי מטעמה אוספת את המידע בעת השימוש של המשתמש באתר וכן בעת תקשורת בין המשתמש לחברה ו/או מי מטעמה. החברה תאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה באתר לצרכי מחקר, קבלת החלטות ושיפור חווית המשתמש. 
החברה מתחייבת כי כל המידע אודות המשתמשים נשמר ומוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981והתקנות שהותקנו מכוחו (“חוק הגנת הפרטיות“).
האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11לחוק הגנת הפרטיות.
הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר לרבות בעת רכישת המוצרים וכן ישפיע על היכולת שלנו ליצור עמך קשר ולספק לך את השירותים.
אתה יכול לעדכן את המידע האישי שלך באופן עצמאי על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות כל אחד מאלה: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: contact@linepharm.co.il ); ו/או (2) באמצעות פניה בכתב למשרדי החברה בכתובת המרכבה 19 חולון.
החברה רשאית לשמור מידע לרבות מידע אישי לתקופת הזמן הנדרשת לצורך מתן השירותים  שבאתר, לצורך המטרות האמורות לעיל ו/או כנדרש על פי כל דין.
 
שימוש במידע המידע האישי שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של החברה (“המאגר“), אשר נשמר בהתאם להוראות הדין.
הנך רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: contact@linepharm.co.il מובהר בזאת כי מחיקת פרטים אישיים עשויה לפגוע באיכות השירות שניתן לך על ידי החברה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.
המידע במאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן: על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באתר; 
לצורך יצירת קשר לצורך תפעול השירותים באתר, לרבות רישום המשתמש לאתר ואיפוס סיסמת המשתמש באתר;
גביית תשלומים בגין רכישת מוצרים;
יצירת קשר לצורך תיאום אספקת המוצר;
מענה לפניות משתמשים;
מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכותו ומתן שירותים טכניים נוספים;
איסוף מידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי; והכל על מנת לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת והצעת שירותים חדשים;
מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;
אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות כל דין; 
הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות דיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;
משלוח התראות והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר; ו/או
לצורך קידום האתר במדיות השונות.
 
מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים
החברה עשויה לשתף את המידע לרבות המידע האישי עם חברות קשורות לחברה ו/או צדדים שלישיים ולמטרות כדלקמן: גורמים המעמידים לחברה שירותים בקשר עם האתר, לרבות השירותים המוצעים בו;
על מנת לאכוף את הוראות תקנון זה;
על מנת להגן על הזכויות, הרכוש והאינטרסים של החברה ו/או מי מטעמה;
על מנת לקיים דרישות חוקיות או רגולטוריות אשר חלות על החברה;
על מנת לקיים צו של בית משפט אשר חל על החברה;
לפי הסכמת או הנחיית המשתמש; או
ככל שהחברה תמכור, תמחה או תעביר חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם החברה תירכש או תתמזג עם צד שלישי או אם החברה תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 
דיוור ישיר
המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לחברה ליצור עמו קשר בכל אופן שהוא, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת, ויראו בזאת את המשתמש כנותן את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לקבלת דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים. יובהר כי הסכמה זו של המשתמש חלה הן ביחס למוצרים ושירותים מסוג הדומה למוצרים והשירותים המוצעים או המופיעים באתר והן ביחס למוצרים ושירותים מסוג השונה מן המוצרים והשירותים הללו.
בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן “הסרה” שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: contact@linepharm.co.il ); ו/או (2) פניה בכתב לחברה בכתובת: המרכבה 19 חולון. בעשותך כן החברה תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לחברה והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר. 
 
Cookiesקבצי “Cookie” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשרו לחברה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
ככל שהמשתמש אינו מעוניין, כי ייאסף מידע באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, המשתמש יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו הוא עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירת המשתמש שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie”, תפחית מיכולתו ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.
 
אבטחת מידע אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר.
עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
שמירת אמצעי ההזדהות באתר לרבות, שם משתמש בפייסבוק וסיסמא בקובץ או בפתק עלולה לחשוף אותם לגורם שיזדהה בשמך לאתר .
שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך המשתמש בלבד, ע”י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
הזהר מהודעות דוא”ל מזויפות – הודעות דוא”ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה החברה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא”ל.
 
קישורים לאתרים אחרים
יתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (“הקישורים“), שאינם מופעלים על-ידנו (“האתרים השונים“) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
 
ויתור
החברה לא נושאת באחריות לאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע האישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה.
 
יצירת קשר
בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, המשתמש יוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה באחת מהדרכים הבאות:
(א)  בדוא”ל לכתובת contact@linepharm.co.il;
(ב)  פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר;
(ג)  פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר.