תקנון מבצע לקוח מתמיד – הזמנה חמישית ב 50% הנחה

  1. הגדרות

  1. “ליינפארם” – ליינפארם מוצרי ספיגה בע”מ ח.פ. 516827961 המרכבה 19 חולון 1, אתר אינטרנט: www.linepharm.co.il
  2. “אתר ליינפארם” – אתר מכירות אונליין הנמצא בבעלות ליינפארם וכתובתו www.linepharm.co.il 

1.3 “המבצע” – כללי הפעילות, תנאי צבירת הזכויות  ואפשרויות המימוש של ההנחה.

1.4 “לקוח מתמיד” – אדם אשר עומד בתנאי הרכישות באתר ליינפארם כקבוע בתקנון זה. 

1.5 “תהליך המבצע” – כל שלב במבצע החל מרישום הלקוח בפעם הראשונה באתר ליינפארם תוך מילוי פרטים מלאים הכוללים שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת וכתובת אי מייל, כל הזמנה שביצע הלקוח המתמיד משלב זה ועד קבלת קופון ההנחה בסמס ו/או באימייל ועד מימוש ההנחה בהזמנה החמישית. 

  1. כללי המבצע

2.1 הזכות להשתתפות במבצע ולמימוש ההנחה הניתנת בתום תהליך המבצע כפופה לכל סוגי הכללים, התנאים, החוקים, התקנות, המדיניות והנהלים (“כללי המבצע”), אשר ליינפארם עשויה לאמץ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.2 צבירת הזכות להנחה בהזמנה חמישית כפופה לכללי המבצע, כפי שיקבעו ויפורסמו על ידי ליינפארם באתר ליינפארם מעת לעת.

2.3 על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, ליינפארם שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, בכפוף לכל דין:

2.3.1 להפסיק את תוכנית המבצע, לפיכך, ומבלי להתחשב במידת השתתפות הלקוח המתמיד במבצע או בשלב בו נמצא הלקוח המתמיד בדרכו לביצוע ההזמנה החמישית. הזכות לצבור זכאות לקבלת קופון הנחה למימוש בהזמנה החמישית יכולה להיפסק בכל רגע, כפי שיקבע ויפורסם על ידי ליינפארם באתר ליינפארם. 

2.3.2 לקבוע ולערוך שינויים בכללי המבצע, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור: סכומי הרכישות הדרושים בכל הזמנה, פער הזמנים המינימלי הדרוש בין כל אחת מההזמנות, סוגי המוצרים הניתנים לרכישה באמצעות קוד הקופון המקנה את מימוש ההנחה. 

3.הרשמה לתוכנית המבצע

3.1 ההרשמה לתוכנית המבצע היא אישית ומותנית במילוי פרטים מלאים הכוללים שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת וכתובת אי מייל.

3.2 החברות בתוכנית המבצע היא אישית, אינה ניתנת להעברה לאחר, ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף. 

  1. צבי​​רת​ הזכות לקופון הנחה

4.1 על מנת להיות זכאי לקופון הנחה בגובה שנקבע על ידי ליינפארם, על הלקוח המתמיד לעמוד בתנאים הבאים:

4.1.1 ביצוע ארבע רכישות באמצעות אתר ליינפארם או באמצעות הזמנה טלפונית לליינפארם.

4.1.2 הכנסת כל הפרטים הדרושים לשם ביצוע ההזמנה וכוללים: שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים למשלוח, כתובת אי מייל.

4.1.3 החל מביצוע ההזמנה הראשונה, תוך מילוי כל הפרטים הדרושים, ליינפארם תשלח ללקוח המתמיד באמצעות הודעת אי מייל ו/או באמצעות הודעת סמס, הודעה המציינת את מספר ההזמנות שביצע עד כה כחלק מתוכנית המבצע. עם ביצוע ההזמנה הרביעית, תישלח ללקוח המתמיד הודעה ובה קוד קופון המקנה הנחה בגובה 50% מהרכישה בהזמנה החמישית.

4.1.4 באחריות הלקוח לשמור את קוד הקופון לשם הכנסתו במקום המתאים בדף הרכישה על מנת לממש אותו ולזכות בהנחה. 

4.1.5 הלקוח יכול להכניס את קוד הקופון בעצמו או לפנות לליינפארם על מנת לקבל סיוע בביצוע ההזמנה החמישית תוך מימוש הקופון. מובהר בזאת כי באם הלקוח בחר להסתייע בליינפארם על מנת לבצע את הזמנתו החמישית ולממש את ההנחה, על הלקוח למסור לליינפארם את קוד הקופון שקיבל עם הזמנתו הרביעית. 

4.1.6 פער מינימלי של 30 ימים בין כל אחת מחמש ההזמנות החל מההזמנה הראשונה בה נרשם הלקוח המתמיד ועד ההזמנה החמישית בה מימש את קוד הקופון המקנה לו הנחה. 

4.1.7 מובהר בזאת כי במידה והלקוח המתמיד לא הזין את קוד הקופון שקיבל מליינפארם במהלך ביצוע ההזמנה החמישית, לא יתאפשר מתן זיכוי בגובה ההנחה וללקוח לא תהיה טענה ו/או תביעה כלשהי מליינפארם.   

  1. תנאים נוספים:

5.1 ההנחה תינתן למימוש על מוצרי ספיגה ומוצרי טיפוח הגוף בלבד. ההנחה לא תינתן על שאר המוצרים המפורסמים באתר ליינפארם.

5.2 אין כפל מבצעים

5.3 מודגש כי במידה ומימוש קופון ההנחה הוריד את עלות המוצרים למצב בו קיימת עלות משלוח, על הלקוח לשאת בעלות זאת.

  1. תוקף המבצע

מבצע לקוח מתמיד החל בתאריך 12/2/24 ויסתיים במועד שתקבע החברה ותפרסם באתר ליינפארם.

  1. אתר האינטרנט ופנייה לליינפארם

7.1 לקוח מתמיד יוכל לקבל מידע ולבצע הזמנה באמצעות אתר ליינפארם או טלפונית במספר 073-7816500 או במספר 072-3307470

  1. פרסום התקנון וכלליו

8.1 התנאים המפורטים בתקנון זה וכן כללי המבצע המפורסמים באתר ליינפארם הם הכללים המחייבים את ליינפארם ואת הלקוח המתמיד. במקרה של סתירה בין התקנון לבין כללים המופיעים בכל פרסום אחר, הפרסומים באתר ליינפארם הם אלה אשר יקבעו ויחייבו.

8.2 באחריות הלקוח לעקוב אחר שינויים והודעות המפורסמים באתר ליינפארם באינטרנט.

8.3 מבלי שיהיה בכך להטיל אחריות כלשהי על ליינפארם או לצמצם מאחריות הלקוח המתמיד כללי המבצע או חלק מהם, לרבות שינויים בהם, יופצו מעת לעת ללקוחות ליינפארם או לחלק מהם – על פי שיקול דעתה הבלעדי של ליינפארם – באינטרנט, בדואר האלקטרוני, בעלוני מידע או בדיוורים תקופתיים.