תנאי שימוש – LinePharm.co.il
עודכן לאחרונה-3 בינואר, 2021

כללי ברוכים הבאים לאתר linepharm.co.il (“האתר“) המופעל על ידי חברת עלונים הפצה דפוס ולוגיסטיקה בע”מ ח.פ.  515322857 (להלן: “החברה“). כל שימוש באתר כפוף לתקנון זה ולהסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה .
הנך מסכים ומאשר שקראת בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי אתה מקבל על עצמך, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, עליך להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.
המונח “שימוש” בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה, הבעת דעה וכל עניין הדורש פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה וכן כל גלישה ו/או צפייה באתר לרבות בתכנים שבאתר.
לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש. הודעה על שינוי התקנון תופיע בראש עמוד זה. משכך, יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, עליך להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
בדפי האינטרנט הייעודיים המפרטים אודות המוצרים השונים (להלן: “דפי המוצר“) מפורטים תנאים נוספים החלים על עסקת הרכישה המוצעת בדף המוצר. יש לקרוא את האמור בדף המוצר ביחד עם תקנון זה.
בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר , לרבות בדפי המוצר, או במקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.
תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

האתר האתר מהווה פלטפורמה עבור המשתמש (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח“) לרכישת מוצרי עזר וסיוע לאוכלוסייה לרבות, מוצרי ספיגה, אביזרי תמיכה והנעה כגון: חיתולים, סדיניות, מושבים, כסאות גלגלים וכיו”ב (להלן: “המוצרים“), בכל זמן ובכל מקום.
ככל שיוצעו בעתיד שירותים משלימים באתר, יחול תוכן תקנון זה אף על שירותים אלה בשינויים המחייבים.
לחברה שמורה הזכות לשנות את המוצרים המופיעים באתר ותנאי רכישתם מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המוצג בו משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר למוצרים.

שימוש באתר רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל וכרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש לכלל המשתמשים והחברה אינה מבצעת מראש כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש באתר.
על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מוקדמת. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יוסבר שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בצדדים שלישיים ו/או פגיעה במשתמש אחר; אין בהפסקת ו/או הגבלת השימוש באתר כדי לגרוע מחובתך לנהוג בכל עת בהתאם להוראות תקנון זה.

חובות המשתמש המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע שבאתר אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
המשתמש מתחייב שלא לסייע ו/או לשדל צד שלישי על מנת לעשות פעולה שאינה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות בסעיף ‏4 זה.

תהליך ביצוע הרכישה לאחר בחירת המוצרים על-ידי המשתמש, והעברתם לסל, על המשתמש להשלים את תהליך הרכישה באופן הבא: על המשתמש להזין מספר פרטים אישיים (לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים, תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי); כמו כן, על המשתמש לאשר כי הוא קרא ומסכים לאמור בתקנון זה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. יובהר כי על המשתמש לא חלה חובה למסור פרטים כלשהם, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה ו/או מתן השירותים המוצעים באתר.
בסיום הפעולה המתוארת לעיל, החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע”י חברת כרטיסי האשראי, תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל (לכתובת אותה מסר בטופס הרישום) המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו היא אושרה על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
אספקת המוצרים תיעשה בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת בין החברה למשתמש.
כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ועשויה להשתנות בהתאם לזמינות המוצרים אצל הספק, אף שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להבטיח את זמינות המוצרים המוצעים למכירה. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.

מחירים המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.
המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש.
החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה. במידה שמחיר מוצר עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המחיר יתעדכן בסל והמחיר המחייב יהיה זה המופיע בסל במועד הרכישה.
החברה אינה מתחייבת שמחירי המוצרים המפורסמים באתר הנם המחירים הזולים ביותר.
אם למשתמש קיים קוד הנחה, ניתן יהיה להזין אותו תוך בעת רכישת המוצר תחת לשונית “קופון הנחה” שבעמוד הסל.

ביטול עסקה והחזרות המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים אותה ביצע באמצעות האתר (להלן: “עסקה“) אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981(להלן: “חוק הגנת הצרכן“). סעיף ‏7 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏7 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.
אופן ביטול עסקה
ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות (“הודעת הביטול“):
 בדוא”ל לכתובת [email protected]
פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר;
פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;
משלוח דואר רשום לכתובת החברה: המרכבה 19 חולון 5885113.
הודעת הביטול תועבר משירות הלקוחות של האתר במקביל לגורמים הרלוונטיים.
מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי
רק המשתמש המשלם על העסקה רשאי לבטלה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים שלהלן:
ברכישה של טובין– מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).
ברכישה של שירות– בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת ­- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
עסקאות שלא ניתן לבטל
הוראות סעיף ‏7.2.1 לעיל והוראות סעיף ‏7.5.2 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:
עסקאות לרכישת טובין פסידים;
עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
בסעיף ‏7.5 זה:
אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;
אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים;
עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.
משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
הוראות סעיף ‏7.5.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏7.4 לעיל.
ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
תוצאות ביטול עסקה
ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:
החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה
במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‏7.6.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:
החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
בסעיף זה, “דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.
במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‏7.6.1 ו-‏7.6.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים ‏7.3 ו-‏7.5.2 לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100ש”ח.
החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
כמו כן אין בהוראות סעיפים ‏7.6.1 ו-‏7.6.2 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.
משלוחים החברה תציע למשתמש לספק את המוצרים הנרכשים על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.
החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, המשלוח יכול להתבצע באופני משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח עד הבית ועוד) על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באמצעות צדדים שלישיים, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.
אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה ו/או בשיטות המשלוח השונות כאמור לעיל בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה אינן מגיעות אליהם, ועל כן, ככל שכתובת הלקוח מצויה באותם יישובים, הלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידו ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.
יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו הלקוח רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף ‏8.3 לעיל, ובמקרה כזה על הלקוח להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה זה.
החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
פרטיות
למידע נוסף בנושאי פרטיות אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות.
הגבלת אחריות האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
התכנים באתר מוצגים כמות-שהם (AS-IS), לרבות תמונות המוצרים, המיועדות להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לחברה מספקי המוצרים עמם היא עובדת, מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בגין הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).
מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובשימושם באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב.
כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו”ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר לגרום למשתמשים נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של החברה) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו”ב.
החברהעושה כפי יכולתה על מנת שהתוכן והמידע המופיעים באתר יהיו מדויקים ואמינים, אם זאת החברה אינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע והתוכן המופיע באתר, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי. החברה לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן האתר או המידע המופיע בו.
שימוש בלתי מורשה באתר אין לעשות שימוש באתר שאינו בהתאם להוראות תקנון זה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
אין לעשות שימוש בלוגו של החברה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
זכויות יוצרים וסימני מסחר כל הנמצא באתר זה הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתקנון זה.
כל הפרה של הוראות תקנון זה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
שונות הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין החברה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון.
התקנון ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.
במקרה שבו סעיף כלשהו בתקנון יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות תקנון לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
ככל שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתקנון זה על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
בכל מקרה של מחלוקת תהא לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו ובית המשפט המחוזי של תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
מובהר כי האמור בסעיפים ‏14.1-‏14.7 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.
שירות לקוחות
בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר המשתמש יוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה באחת מהדרכים הבאות:
בדוא”ל לכתובת [email protected]
פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר.
פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר.